Thứ hai, 00/00/2023
°

Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/02/2024 - 08:14:00 | 1158 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy cơ quan và Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chương trình số 119-Ctr/BDV-ĐUBKHĐT về Công tác dân vận năm 2024.

Cụ thể, về công tác lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan về công tác dân vận của Đảng, nhất là cụ thể hóa và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;…

Chỉ đạo các cấp ủy triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác dân vận hằng năm của Đảng ủy cơ quan và tổ chức đảng; thực hiện quy chế công tác dân vận; xây dựng, sửa đổi quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (nếu cần). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; trong phát huy dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Về công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Bộ, ngành.

Định kỳ 6 tháng và khi cần thiết Ban Dân vận tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Thường trực Đảng ủy các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

Các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 258-KH/ĐUBKHĐT ngày 19/11/2021 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nghị quyết số 05- NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách tài chính công, quản lý kinh phí ngân sách tiết kiệm hợp lý, đúng quy định và sử dụng tài sản công đạt hiệu quả; giải quyết kịp thời dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công chức trong thực thi công vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, việc chấp hành các quy định nội bộ; kiến nghị phê bình, xử lý kịp thời những công chức có sai phạm góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của công chức.

Về phong trào “Dân vận khéo”, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện “mô hình dân vận”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các mô hình cụ thể liên quan đến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng đến xây dựng phong cách của cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Làm việc khoa học, trách nhiệm; lối sống giản dị, trọng dân, sát phong trào” với chuẩn mực đạo đức “Trung thành, Trách nhiệm, Đoàn kết, Chí công vô tư”; Phong cách làm việc “Kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 257-KH/ĐUBKHĐT ngày 27/10/2021 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ cơ quan, hướng tới sự thiết thực, hiệu quả, mang tính bền vững, lâu dài.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2019 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác